" مشاهده فایل های آموزشی


پایه : پیش A


ریاضی : دوره اعداد و آموزش 10
فارسی : آموزش نشانه ج
علوم : چرخه ی آب
علوم : چرخه ی زندگی قورباغه
ریاضی : جدول شگفت انگیز
علوم : جریان الکتریسیته
ریاضی : اندازه گیری
فارسی : نشانه ی (چ)
علوم : حرارت و نیرو
علوم : نور و گرما
ریاضی : تقارن
علوم : نیرو
فارسی : نشانه ی ژ
علوم : سایه
ریاضی : تقارن
علوم : صدا
علوم : گرما