" مشاهده فایل های آموزشی


پایه : چهارم 2


ریاضی : مفهوم خطوط موازی و قضایای ان
فارسی : درس15
ریاضی : حل تمرین صفحه124
علوم : گوناگونی گیاهان درس12
علوم : گوناگونی گیاهان درس12
ریاضی : حل تمرین صفحه125
ریاضی : حل تمرین صفحه125
ریاضی : تدریس چهار ضلعی ها صفحه126
ریاضی : تدریس چهار ضلعی ها
ریاضی : تدریس چهار ضلعی ها
ریاضی : تدریس چهار ضلعی ها
ریاضی : تدریس چهار ضلعی ها
ریاضی : حل تمرین صفحه129
نگارش : درس15
نگارش : درس15
هدیه : درس17
علوم : درس12
ریاضی : اموزش رسم ارتفاع مثلث
ریاضی : حل تمرین صفحه 132
ریاضی : صفحه134
ریاضی : تبدیل مساحت متوازی الاضلاع به مثلث
ریاضی : تبدیل مساحت متوازی الاضلاع به مستطیل
فارسی : درس16
فارسی : درس16
فارسی : درس16
فارسی : درس16
ریاضی : مفهوم محیط
ریاضی : مفهوم مساحت
ریاضی : حل تمرین صفحه 134
ریاضی : حل تمرین صفحه 135
مطالعات اجتماعی : درس20
ریاضی : حل تمرین صفحه 136
ریاضی : حل تمرین صفحه 136
ریاضی : حل تمرین صفحه 136
ریاضی : حل تمرین صفحه 136
هدیه : درس18
هدیه : درس18
مطالعات اجتماعی : درس21
ریاضی : صفحه144 نمودار خط شکسته
فارسی : درس17
فارسی : درس17
فارسی : درس17
ریاضی : احتمال
ریاضی : احتمال
مطالعات اجتماعی : درس22
هدیه : درس19