" مشاهده فایل های آموزشی


پایه : اول 1


ریاضی : جمع اعداد با روش های(شکل، چوب خط، ذهنی، محور)
ریاضی : جمع اعداد به روش شانه ای
فارسی : درس تشدید بخش اول
فارسی : درس تشدید بخش دوم
فارسی : درس تشدید بخش سوم
ریاضی : نوشتن عبارت جمع و تفریق مربوط به شکل (2)
ریاضی : نوشتن عبارت جمع و تفریق مربوط به شکل (1)
فارسی : تدریس نشانه ی ح
ریاضی : عدد نویسی از 0 تا 69
ریاضی : اندازه گیری
ریاضی : محور
ریاضی : شمارش 2 تا 2 تا
ریاضی : شمارش 5 تا 5 تا
ریاضی : جمع و تفریق عدد های 5 و 10
ریاضی : جدول ارزش مکانی
فارسی : تدریس نشانه ی ض
ریاضی : شمارش 3 تا 3 تا
ریاضی : الگوی شطرنجی
ریاضی : شمارش 4 تا 4 تا
علوم : فص 10 در اطراف ما هوا وجود دارد.
ریاضی : ساعت
فارسی : تدریس نشانه ی ط
ریاضی : حل مساله
ریاضی : شمارش 10 تا 10 تا
علوم : فصل 11 دنیای سرد و گرم
ریاضی : عدد نویسی از 50 تا 100
ریاضی : جمع اعداد با رنگ کردن شکل ها
فارسی : تدریس نشانه ی غ
ریاضی : تفریق ذهنی