" مشاهده فایل های آموزشی


پایه : اول 2


ریاضی : تدریس صفحه ی 143
فارسی : درس 22 پیامبر مهربان
فارسی : پیغمبر ما
فارسی : جدول الفبا
ریاضی : تدریس صفحه ی 144
فارسی : شعر شادیم و پاک و خندان
ریاضی : صفحه ی 153 کتاب ریاضی
فارسی : چهار فصل
فارسی : داستان
علوم : در اطراف ما هوا وجود دارد.
ریاضی : صفحه ی 154 کتاب ریاضی
فارسی : نیایش