" مشاهده فایل های آموزشی


پایه : سوم 2


فارسی /املا : درس ۱۶
علوم : خزندگان
اجتماعی : اموزش جهت های اصلی
فارسی /املا : درس ۱۷
فارسی : محله ی ما
علوم : اندازه گیری مواد
علوم : حجم
علوم : مواد اطراف ما /وجود گاز
اجتماعی : اعضای خانواده
هدیه های اسمان : درس ۱۵