دپارتمان زبان دبستان اندیشه سفید

برگزاری مستمر جلسات دپارتمان جهت برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای موفق کلاسهای زبان انگلیسی و فرانسه
دپارتمان زبان دبستان اندیشه سفید دپارتمان زبان دبستان اندیشه سفید دپارتمان زبان های خارجی مدرسه اندیشه سفید دپارتمان زبان های خارجی مدرسه اندیشه سفید