بخش پرورشی مدرسه اندیشه سفید

جهت آشنایی دانش آموزان با وقایع تاریخی و اجتماعی و فرهنگ سازی و همسوسازی احساسات و عواطف و ایجاد اعتماد به نفس و شکوفاسازی استعدادهای بالقوه ایشان، مراسم ملی و مذهبی توسط خود دانش آموزان با راهنمایی و مدیریت همکاران و اولیاء برگزار می گردد
بخش پرورشی مدرسه اندیشه سفید بخش پرورشی مدرسه اندیشه سفید  بخش پرورشی مدرسه اندیشه سفید بخش پرورشی مدرسه اندیشه سفید