بخش آموزشی مدرسه اندیشه سفید

برگزاری کلاس های آزمایشگاه

با توجه به تاکید مدیریت مجموعه به درک مفهومی و عینی، آزمایشگاه مهمترین اولویت دبستان اندیشه سفید برای تحقق این امر می باشد
برگزاری کلاس آزمایشگاه دبستان اندیشه سفید

بهره مندی از روش های نوین آموزشی

روشهای نوین آموزشی
1.ساختار گرایی
2.آموزش ریاضی با اصول متفاوت سازی
3.تفکر انتقادی
4.باز اندیشی مفاهیم یادگیری شده
5.شناخت استعداد بوسیله هوشهای چند گانه
روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید روشهای نوین آموزشی در دبستان اندیشه سفید