کلاس فوق برنامه دبستان اندیشه سفید

کامپیوتر

برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید

رباتیک

کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک کلاس رباتیک

شطرنج

برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید

کانون فرهنگی - هنری

کانون فرهنگی هنری کانون فرهنگی هنری ساخت مشاین بادی کلاس فوق برنامه نقاشی کلاس فوق برنامه سفال شيوه ي نوين آموزشي تجربه ي عيني شيوه ي نوين آموزشي تدريس درس فارسي با استراژدي نمايش آموزش رياضي با استفاده از چينه