واحد بهداشت مدرسه اندیشه سفید

معاینات

انجام معاینات پزشکی مستمر (پوست و مو، دندان، چشم، اسکلت بدنی، BMI، تست مغزی جهت نور و فیزیک و ...
واحد بهداشت مدرسه اندیشه سفید واحد بهداشت مدرسه اندیشه سفید واحد بهداشت مدرسه اندیشه سفید واحد بهداشت مدرسه اندیشه سفید