بخش تربیت بدنی اندیشه سفید

برگزاری طرح های ملی

به جز فعالیت های ورزشی روزانه همچون تنیس روی میز، فوتبال دستی و ... کلیه فعالیت های ورزشی در یک سالن ورزشی استاندارد در محدوده ی مدرسه برگزار می شود، به گونه ای که دانش آموزان در زنگ ورزش با سرویس مدرسه به سالن ورزشی استاندارد اعزام شده و بر مبنای علاقه خود فعالیت های ورزشی مورد نظر از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال و ... می پردازند
برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید برگزاری طرح های ملی دبستان اندیشه سفید