بخش اجرایی مدرسه اندیشه سفید

کافه کتاب اندیشه سفید

کافه کتاب اندیشه سفید جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی، ضمن ارائه سرویس به دانش آموزان در زمان های فراغت، آماده است تا با افتخار از خانواده های آنها هنگام مراجعه به دبستان پذیرایی نماید
کافه کتاب دبستان اندیشه سفید

محیط آموزشی کامپیوتر

محیط آموزشی کامپیوتر دبستان اندیشه سفید محیط آموزشی کامپیوتر دبستان اندیشه سفید

حیاط دبستان

حیاط دبستان اندیشه سفید حیاط دبستان اندیشه سفید حیاط دبستان اندیشه سفید

ناهار خوری

سالن غذا خوری دبستان اندیشه سفید

اتاق شوراها

شورای دانش آموزی دبستان اندیشه سفید یکی از ارکان اصلی مدرسه می باشد. از آنجا که مهمترین ویژگی یک مدرسه دانش آموز محور بودن آن می باشد، دانش آموزان این مدرسه با عضویت در شورای دانش آموزی علاوه بر فراگیری قبول مسئولیت، تعهد و پایبندی به اجرای کامل آن، خود را برای ورود هر چه بهتر به جامعه آماده می کنند. آنها می آموزند که باید با دیدی وسیع برای تمام دانش آموزان بهترین تصمیم را گرفته و باید تفکر جمعی و دلسوزانه را سرلوحه کار خود قرار دهند
اتاق شورای دبستان اندیشه سفید اتاق شورای دبستان اندیشه سفید اتاق شورای دبستان اندیشه سفید

اتاق بهداشت

اتاق بهداشت دبستان اندیشه سفید اتاق بهداشت دبستان اندیشه سفید