پیش ثبت نام دبستان اندیشه سفید
وارد کردن حداقل یکی از شماره تماس ها الزامی می باشد(تلفن ثابت یا همراه مادر یا همراه پدر)